Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Congrese, conferințe și simpozioane
Programe de Studii
Facultăţi
Departamente
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Alte Structuri

CATEDRA DE MEDICINĂ SPORTIVĂ
Şeful catedrei: Delipovici Irina
lector universitar, doctor în științe pedagogice
Tel.:(+373) 022 31 04 32
E-mail: medicinasportiva@mail.ru

Catedra Medicină Sportivă este o subdiviziune structurală, fundamentală a USEFS, care funcţionează în baza prevederilor legislaţiei în vigoare, instrucţiunilor proprii, a Regulamentului propriu de funcţionare, aprobat de Senat.
Catedra de Medicină Sportivă a USEFS a fost creată în septembrie 2006, în urma reorganizării Catedrei de discipline medico - biologice, care a activat și în cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău. În plan istoric, colectivul catedrei a fost condus de către profesorii Gheorghe Baciu, prof. univ. dr. hab. în medicină (1991 - 1994), Raisa Moroșan, prof. univ. dr. hab. în medicină (1994 – 2000), Victor Lupașco, conf. univ. dr. în biologie (2000 – 2001), Mihail Godorozea, conf. univ. dr. în medicină (2001 – 2002), Sergiu Pintilei, conf. univ. dr. în medicină (2002 – 2008), Ecaterina Erhan, conf. univ. dr. în biologie (2008 – 2014), Odetta Țiganaș, conf. univ. dr. în biologie (2014-2018), Ecaterina Erhan, conf. univ. dr. în biologie (2018 – 2020), iar din septembrie 2020 funcția de șef de catedră o deține Irina Delipovici, lector universitar, dr. în pedagogie.
Activitatea didactică este asigurată de un colectiv format atât din personalități consacrate în domeniu, cât și din tineri motivați și receptivi, care gestionează cu profesionalism și exigență disciplinele de studiu, ce se regăsesc în planul de învățământ al Catedrei de Medicină Sportivă. Astfel, procesul instructiv – educativ desfășurat la catedră este asigurat de: Delipovici Irina, șef de catedră, lector univ. dr. în pedagogie; Moroșan Raisa, prof. univ. dr. hab. în medicină; Erhan Ecaterina, conf. univ. dr. în biologie; Dudnic Eugen, conf. univ. dr. în biologie; Deleu Inga, conf. univ. dr. în biologie; Moroșan Ion, conf. univ. dr. în pedagogie; Dorgan Victoria, lector univ. magistru în educație fizică și sport, drd.; Buzulan Aliona, lector univ. magistru în biologie, drd.; Gîrlea Natalia, lector univ. magistru în educație fizică și sport, drd.; Tataru Angela, lector univ. magistru în psihopedagogie; Iachimovschi Silvia, laborant superior.
În cadrul catedrei au mai activat nume notorii în domeniu, ca Alexandru Mariț, prof. univ. dr. hab. în medicină (1991 – 2015), Ion Fusu, conf. univ. dr. în chimie (1991 - 2005), Mihail Chiorescu, conf. univ. dr. în biologie (1991 - 2009), Victor Lupașco, conf. univ. dr. în biologie (1991 - 2020), care prin activitatea lor au contribuit activ la rezolvarea și argumentarea medico – biologică a problemelor prioritare în sport și la perfecționarea sistemului de învățământ în domeniul culturii fizice.
Scopul principal al Catedrei de Medicină Sportivă este pregătirea continuă a specialiștilor de înaltă calificare cu abilități și competențe valoroase pentru sistemul educațional și sportiv din Republică, capabili să satisfacă atât necesitățile beneficiarilor, cât și să se integreze în comunitatea europeană și internațională. Printre obiectivele de bază ale catedrei se regăsesc: optimizarea și dirijarea științifică a antrenamentului sportiv; realizarea antrenamentelor și competițiilor în condițiile fair-play-lui, fără implicarea substanțelor interzise cu impact negativ asupra sănătății și a performanței sportive; reducerea riscului accidentărilor în timpul procesului de instruire și pregătire, precum și în timpul competițiilor sportive; efectuarea selecției medico-biologice primare, secundare și finale; optimizarea alimentației și medicației efortului sportiv; efectuarea refacerii post - și intraefort în vederea recuperării eficiente a sportivului; desfășurarea antrenamentelor și competițiilor în diferite condiții de mediu; acționarea eficientă și competentă în măsurile de prim ajutor; sporirea impactului benefic al sportului și culturii fizice asupra sănătății umane.
În cadrul Catedrei de Medicină Sportivă funcționează Laboratorul de cercetări ştiinţifice, ce dispune de aparataj performant pentru organizarea cercetărilor ştiinţifice, în scopul perfecţionării procesului de pregătire a sportivilor de performanţă şi a specialiștilor în domeniul educației fizice și sportului.
Procesul instructiv - didactic se realizează prin prisma disciplinelor predate în cadrul catedrei, care sunt structurate astfel încât să asigure studenților atât o cultură medico – biologică generală, cât și o pregătire temeinică de specialitate.
Catedra de Medicină Sportivă asigură procesul de studii la disciplinele ciclului I și II de studii: Medicina sportivă, Medicina extremală, Anatomia funcțională, Biochimia, Fiziologia umană, Ergofiziologia, Fiziologia patologică, Biologia, Biochimia efortului sportiv, Igiena educației fizice și sportului.
Toate materiile se completează reciproc, le sunt utile studenților USEFS şi le permit acestora să obțină cunoștințe temeinice privind structura și funcțiile organismului sportivilor și limitele performanței umane, ambele aspecte fiind solicitate de marea performanță.
Activitatea didactică și științifică a catedrei se realizează în conformitate cu exigențele actuale, inclusiv cu prevederile Codului educației și cu prevederile Procesului de la Bologna. În scopul atingerii indicatorilor de performanță, la catedră se promovează și se impulsionează permanent cercetarea științifică, participarea activă la conferințe științifice naționale și internaționale, realizarea tezelor de doctorat, organizarea seminarelor metodico - științifice și ședințelor Cercului științific studențesc. În cadrul catedrei s-au susținut 7 teze de doctor pentru obţinerea gradului ştiinţific de doctor în ştiinţe pedagogice.
Direcția de cercetare a catedrei include două teme: „Aspecte fiziologo-biochimice și igienice ale dirijării antrenamentului sportiv” și „Optimizarea activității de educație pentru sănătate și de promovare a modului sănătos de viață”. Pe parcursul anilor, au fost elaborate și publicate peste 800 de lucrări științifice și metodice, rezultatele investigațiilor științifice din ultimii 5 ani fiind materializate în: monografii - 3 , cursuri universitare - 18, ghiduri metodice – 6, articole internaționale cotate ISI - 1, BDI categoria B – 5, categoria C – 10, articole în culegeri științifice – 5, articole la conferințe - 65, teze la conferințe – 16.
Catedra de Medicină Sportivă colaborează intens cu specialiștii în domeniu de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „N. Testemițanu”, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași (România), Agenția Națională Antidoping a Republicii Moldova, Centrul Național de Sănătate Publică.

Galerie Foto