Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Congrese, conferințe și simpozioane
Programe de Studii
Facultăţi
Departamente
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Alte Structuri

DEPARTAMENTUL MANAGEMENTUL CALITĂŢII
Preşedinte: Aurica Zavalişca, 
doctor în ştiinţe pedagogice, conferențiar universitar

Departamentul Managementul calității a fost constituit prin ordinul rectorului Universității de Stat de Educație Fizică și Sport nr. 58 din 30.10.2019 „Referitor la formarea Departamentului Managementul calității al USEFS” în baza cerinţelor Codului Educației al Republicii Moldova, în vederea sporirii calității procesului de studii.
Departamentul Managementul calității al USEFS este o subdiviziune functională de suport pentru elaborarea, funcţionarea, implementarea si certificarea sistemului de management al calității. El are drept scop îmbunătățirea calității muncii şi studiilor în contextul sistemului educațional european.
Activitatea departamentului este asigurată de urmatorii membri: A. Zavalişca, M. Grosu, A. Ghețiu, E. Amelicichin, O. Craijdan, I. Deleu,  V. Tăbîrță, S. Cernomoreț.

Direcţiile prioritare ale activității Departamentului Managementul calității al USEFS sunt axate pe următoarele obiective:
1. Asigurarea calității învățământului universitar la ciclurile I, II şi doctorat, prin implementarea noilor tehnologii.
2. Asigurarea calității pregătirii viitorilor specialiști din domeniu prin accesul deschis al beneficiarului la informații şi standardele europene.
3. Asigurarea calității formării continue a cadrelor didactice de profil prin utilizarea surselor de informare şi de cunoaștere.
Astfel, în prezent este formată o bază bine definită a Departamentului Managementul calităţii al USEFS, care contribuie la realizarea cu succes a activităților de instruire şi antrenament în conformitate cu standardele învățământului european şi ale celui mondial.

 

 

Raport cu privire la evaluarea gradului de satisfactie a studentilor USEFS

Informatie cu privire la rezultatul realizarii academice a studentilor ciclul I si II de studii la USEFS in anul universitar 2016-2017