Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
CONGRES 2022
Programe de Studii
Facultăţi
Departamente
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
COMISIA DE ADMITERE A USEFS
Președinte: Veaceslav Manolachi, rectorul USEFS, profesor universitar,
doctor habilitat în științe pedagogice
Tel.: (+373) 022 49 41 82
Vicepreședinte: Viorel Dorgan, profesor universitar,
doctor habilitat în știinte pedagogice
Tel.: (+373) 022 49 40 81

Admiterea la Universitatea de Stat de Educație Fizica și Sport se efectuează pe bază de concurs, în conformitate cu art.78, 79, 80, 85, 89, 91 din Codul Educației nr. 152 din 17.07.2014, cu Regulamentele-cadru de organizare și desfașurare a admiterii la studii superioare de licență (ciclul I) și studii superioare de masterat (ciclul II) în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova, aprobate prin ordinUl Ministrului Educației și Cercetării și cu alte acte normative în domeniu. Admiterea se realizează prin selectarea candidaților conform criteriilor de cunostințe și aptitudini pentru specialitatea aleasă, la învatamântul cu frecvență și cu frecvență redusă, cu finanțare bugetară și prin contract, în corespundere cu planul de înmatriculare stabilit în fiecare an universitar de către Ministerul Educației și Cercetării al RM. Pentru ambele forme de învățământ, candidații susțin probele de aptitudini. Admiterea în baza de taxă de studii se efectuează după aceleași criterii ca și admiterea la locurile cu finanțare bugetară. La concursul de admitere în învațamântul superior se pot înscrie cetățenii Republicii Moldova și cetățeni străini, deținători ai diplomei de bacalaureat, ai diplomei de studii medii de specialitate (colegiu) sau ai diplomei de studii superioare universitare. Admiterea la USEFS se realizează la specialitățile din cadrul facultăților, după cum urmează:

FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

Programe de studii superioare de licență – Ciclul I
 • Educație fizică – 180 credite
 • Servicii hoteliere, turism și agrement – 180 credite
 • Fitness și programe de recreare - 180 credite
 • Antrenament sportiv – 240 credite
Programe de studii superioare de master – Ciclul II
 • Psihopedagogia educației fizice și sportului- 120 credite
 • Teoria și metodologia culturii fizice – 120 credite
 • Tehnologii și management în turism – 120 credite
 • Tehnologia antrenamentului sportiv – 90/120 credite
 • Educație, management și marketing în sport – 120 credite

FACULTATEA KINETOTERAPIE

Program de studii superioare de licență – Ciclul I
 • Kinetoterapie și terapie ocupatională - 240 credite
Program de studii superioare de master – Ciclul II
 • Kinetoterapie în recuperarea motrică și somato-funcțională - 120 credite

FACULTATEA ȘTIINȚE ALE SECURITĂȚII

Program de studii superioare de licență – Ciclul I
 • Securitate civilă și publică - 180 credite
Program de studii superioare de master – Ciclul II
 • Managementul securității persoanelor și a proprietății – 120 credite

Comisia de admitere, constituită prin ordinal rectorului USEFS, realizează întreaga activitate cu privire la organizarea și desfășurarea concursului de admitere. Comisia de admitere este compusă din:
 • președinte - rectorul USEFS;
 • secretar responsabil – cadru didactico-știintific cu experiență în domeniu;
 • membri - cadre didactice/cercetători științifici ai USEFS.
Pentru organizarea și desfășurarea probelor de aptitudini se constituie, prin ordinul rectorului, comisii de examinare. În componența comisiilor de examinare pot fi incluși specialiști atât din instituția respectivă, precum și din alte instituții.

Participanții la concursul de admitere la studii superioare de licență – Ciclul I, susțin probe de aptitudini, care sunt elaborate de catedrele de profil și aprobate prin hotărârea Senatului USEFS:

 1. Pregătirea fizică generală (obligatorie pentru toate specialitățile);
 2. Test la specialitate (pentru fiecare program, indicat in Metodologia concursului de admitere la Ciclul I- Licență)
Admiterea la studii superioare de master - ciclul II, se realizează în baza Regulamentului-cadru național și institutional (conform Metodologiei concursului de admitere la Ciclul II- Master)