reusita studentului
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
CATEDRA DE ATLETISM
Şef de catedră: Lazari Povestca
profesor universitar, doctor în științe pedagogice,
Antrenor Emerit al Republicii Moldova
Telefon: (+373) 022 49 41 11
E-mail: atletism.usefs@mail.ru
https://www.facebook.com/catedra.atletism.9

Catedra de atletism a fost fondată în anul 1950 în cadrul Universităţii Pedagogice „Ion Creangă” din Chişinău şi este una dintre cele mai vechi subdiviziuni ale universităţii, constituind un centru ştiinţifico-metodic de pregătire a cadrelor în domeniul culturii fizice şi sportului.
În diferite perioade, la catedră au activat (unii îşi continuă activitatea şi în prezent) cadre didactice de un înalt profesionalism, în trecut sportivi de performanţă: Igor Delazari, Artur Erohin, Constantin Scripcenco, Anatolii Gorbunov, Iurii Cupţov, Alexandr Goraşcenco, Andrei Lazu, Svetlana Svecla; Antrenori emeriţi ai Republicii Moldova: Nicolai Curennoi, Artur Erohin, Valentin Galcinschi, Nicolai Caşeli, Vasilii Losev, Alexandr Slivco, Grigore Iliin, Constantin Scripcenco, Anatolii Stativca.
Performanţe sportive. Un mare număr de absolvenţi ai USEFS care şi-au perfecţionat măiestria sportivă la Catedra de atletism au participat la Jocurile Olimpice (Victor Bolşov, Abram Crivoşeev, Valentina Maslovscaia-Bolşova, Olga Bolşova, Vadim Zadoinov, Valentina Enachi, Ina Gliznuţa, Fedosei Ciumacenco, Roman Rozna, Vladimir Letnicov, surorile Marina şi Zalina Marghiev, Vitalii Cerches, Alexandra Camenşcic, Ion Bucşa, Bogdan Macovei, Vasile Gherghi, Iaroslav Muşinschi, Roman Prodius, Olesea Cojuhari, Victor Pînzaru) şi la competiţii internaţionale de cel mai înalt rang (Igor Delazari, Artur Erohin, Anatolii Ovseenco, Andrei Gamali, Svetlana Gusicova, Gheorghii Vdovin, Anatolii Mamontov, Veaceslav Lîsenco, Anatolii Radu, Ion Ghiţoi, Anatolii Gorbunov, Valerii Belan, Larisa Andrieş —Cuzilencova, Alexandru Afteni, Alexandru Gancenco, Maria Chemenceji, Ludmila Davîdova, Liubovi Raţu, Ludmila Arhipova (Serbul), Serghei Cijicov, Serghei Grigoriev, Iurii Mostovic, Alexei Bazarov, Serghei Podgainîi, Svetlana Mocreac, Iulia Lisnic, Alexandr Şevcenco şi mulţi alţii).
Membrii catedrei:
1. Povestca Lazari, prof. univ. dr., şeful catedrei;
2. Iliin Grigore, prof. univ. dr.;
3. Scripcenco Constantin, prof. univ. dr.;
4. Goraşcenco Alexandr, conf. univ. dr.;
5. Cupţov Iurii, conf. univ. dr.;
6. Mruţ Ivan, conf. univ. dr.;
7. Rusu Valentina, lector superior;
8. Cravciuc Gheorghe, lector superior;
9. Svecla Svetlana, lector superior;
10. Croitoru Aliona, lector universitar;
11. Zubic Silvia, lector universitar.
La catedră sunt predate cursurile teoretice, practico-metodice și de laborator la următoarele specialități (ciclurile I și II):
-Educaţia fizică/Psihopedagogie (L. Povestca, A.Goraşcenco, S.Svecla, V.Rusu);
-Educaţia fizică şi sport (L. Povestca, C.Scripcenco, Iu.Cupţov, G.Cravciuc);
-Kinetoterapie (I.Mruţ, Iu.Cupţov, S.Svecla, A.Croitoru);
-Educaţia fizică recreativă (C.Scripcenco, Iu.Cupţov, G.Cravciuc, V.Rusu);
-Servicii de securitate a proprietăţii (C.Scripcenco, S.Zubic, G.Cravciuc);
-Securitate civilă şi ordine publică (C.Scripcenco, S.Zubic, G.Cravciuc);
-Tehnologia antrenamentului sportiv (L.Povestca, G.Iliin, C.Scripcenco, I.Mru?, S.Svecla).
În scopul asigurării unui proces educativ de calitate, la catedră au fost create următoarele comisii:
-pentru activitatea didactică:
Iliin G., prof. univ. dr., preşedinte;
Scripcenco C., prof. univ. dr., membru.
-pentru calitatea studiilor:
Mruț I., conf. univ. dr., preşedinte;
Svecla S., lector universitar, membru.
-pentru activitatea științifică:
Gorașcenco A., conf. univ. dr., preşedinte;
Mruț I., conf. univ. dr., membru.
-de educație și etică:
Cupțov I., conf. univ. dr., preşedinte;
Croitoru A., lector universitar, membru.
Direcțiile științifice prioritare ale catedrei sunt:
Pregătirea profesională a specialiştilor în domeniul culturii fizice.
Educaţia fizică în sistemul învăţămîntului preuniversitar şi universitar.
Teoria şi metodologia antrenamentului sportiv.
Pe parcursul anilor, au fost elaborate şi publicate peste 1200 de lucrări ştiinţifice şi metodice (monografii — 13, manuale — 7, lucrări metodice — 50, articole în reviste și culegeri ale congreselor și conferințelor științifice naționale și internaționale), printre care trebuie menționate: L. Povestca, A. Goraşcenco, G. Iliin. Bazele ştiinţifico-metodice ale potenţialului biomotric uman (în baza deferitelor modele de sărituri). Monografie; L. Povestca. Pregătirea de forţă — viteză a semifondistului rapid (800m). (monografie); I. Cupţov. Локальная силовая выносливость и результативность в беге на средние дистанции. (monografie); I. Mruţ, V. Lupaşco. Determinarea indicilor relativi ai capacității de muncă fizică (PWC150(v) și PWC170(v) la alergători în baza aplicării eforturilor specifice (metodă modificată). Îndrumаr metodic; L. Povestca, A. Gorbunov, I. Andreico. Regulamentul competiţiilor de atletism; L. Povestca, A Goraşcenco, I. Andreico, I. Mruţ. Organizarea şi desfăşurarea concursurilor de atletism în instituțiile de învăţământ preuniversitare. Recomandări metodice.
Catedra întreţine legături strînse de colaborare cu centrele ştiinţifice şi catedrele de profil din Rusia, România, Bulgaria, Belarus, Ucraina şi alte ţări din spaţiul CSI.
În ultimii cinci ani, membrii catedrei au participat la multiple simpozioane şi conferinţe ştiinţifice internaţionale, care s-au desfăşurat în Moldova, Rusia, România şi Ucraina.
În prezent, profesorii catedrei G.Iliin, L.Povestca și A.Gorașcenco, în comun cu Academia de științe a Moldovei, sunt membri ai proiectului științific instituțional cu cifrul 15817.06.26F „Asigurarea științifico-metodică a procesului de antrenament al loturilor naționale pentru Jocurile Olimpice, campionatele europene și mondiale (2015-2018)”, care are scopul asigurării științifico-metodice a pregătirii loturilor naționale ale Republicii Moldova pentru competițiile de anvergură.
Din anul 1998 pînă în prezent, sub conducerea profesorilor catedrei au fost susţinute cu succes 20 de teze de doctor în ştiinţe pedagogice, dintre care cele mai reprezentative sunt:
-L.Povestca. Argumentarea experimentală a mijloacelor de pregătire forţă-viteză a semifondistului rapid şi repartizarea lor într-un ciclu anual în etapa specializării aprofundate (1998);
-A.Goraşcenco. Структура тренировочных нагрузок в годичном цикле подготовки прыгуний в высоту в УТГ СДЮШОР (1999);
-I.Cupţov. Programarea sarcinilor de antrenament în practicarea exerciţiilor cu diferite regimuri de educare a rezistenţei de forţă locală la alergătorii juniori de semifond (2002);
-I.Mruţ. Обоснование недельного двигательного режима в самостоятельных занятиях школьников 12-15 лет (2005).
Mulţi dintre discipolii catedrei, specialişti de înaltă calificare, activează în prezent în diverse instituţii de învăţămînt din România, Rusia, Ucraina, Israel, Irlanda, Franţa, Spania, SUA, Canada şi din alte ţări ale lumii.
Catedra dispune de laborator metodico-ştiinţific dotat cu aparataj performant pentru organizarea cercetărilor ştiinţifice, în scopul perfecţionării procesului de pregătire a sportivilor de performanţă şi a cadrelor didactice în domeniul educaţiei fizice şi sportului (atletismului).
Corpul profesoral-didactic al Catedrei de atletism perfecționează, în permanenţă, procesul educațional, bazîndu-se pe Strategia de dezvoltare instituţională a Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport (2015-2020), care prevede elaborarea și aplicarea în practică a unor noi poziții conceptuale, bazate pe un complex de măsuri inovaționale, în concordanță cu standardele europene.

ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ ŞI METODICĂ ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI

ATLETISM. ISTORIA DEZVOLTĂRII ŞI BAZELE TEHNICII

TEHNOLOGIA ANTRENAMENTULUI SPORTIV

TEORIA ŞI METODICA RAMURII SPORTIVE ALESE

Galerie Foto