reusita studentului
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
FACULTATEA DE PEDAGOGIE
Decan: Mihail Onoi
conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe pedagogice
Prodecan: Mariana Gîdei
Tel: (+373) 022 31 10 09
E-mail: decanatpef@gmail.com

ALEGEREA SENATULUI STUDENŢESC 2019-2024

PLANUL DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI FACULTĂȚII 2020-2021

PLAN OPERAȚIONAL STRATEGIC AL FACULTĂȚII 2021-2025

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A FACULTĂȚII 2021-2025

TEMATICA TEZELOR DE LICENȚĂ ȘI MASTER ÎN CADRUL FACULTĂȚII PENTRU ANUL DE STUDII 2020-2021

R a p o r t
cu privire la asigurarea standardelor
de calitate în elaborarea tezelor de licenţă şi de
master a studenţilor Facultăţii Pedagogie

Facultatea de Pedagogie continuă vechile tradiţii de pregătire profesională pedagogică a specialiştilor de educaţie fizică prin formarea competenţelor integrative, tradiţii iniţiate încă în perioada de existenţă a Facultăţii de Educaţie Fizică în cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, iar din 1991 — în cadrul Institutului Naţional de Educaţie Fizică şi Sport, ulterior Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport.
În prezent, colectivul profesoral-didactic reprezintă o îmbinare armonioasă de profesori cu o experienţă bogată şi o vechime îndelungată de muncă pedagogică universitară şi de tineri lectori şi conferenţiari universitari cu un mare potenţial de muncă, receptivi la noile orientări metodologice ale învăţămîntului universitar. Procesul didactic la facultate este organizat în strictă concordanţă cu standardele educaţionale ale învăţămîntului naţional şi european, respectîndu-se obiectivele pedagogice, psihologice şi metodologice înaintate, cu elaborarea ulterioară a unor concepte originale inovaţionale, în scopul eficientizării formării unei generaţii de profesori de educaţie fizică şi de psihopedagogi de tip nou.
În vederea perfecţionării măiestriei psihopedagogice, a acumulării experienţei în domeniu, precum şi a încadrării acestora în activitatea profesională, au fost stabilite raporturi de colaborare cu un şir de instituţii preuniversitare din Republica Moldova.
Pînă în prezent, au absolvit facultatea peste 3500 de studenţi, care activează în instituţiile de învăţămînt din ţară şi de peste hotare, contribuind la educarea tinerei generaţii.
Specialităţile Facultăţii de Pedagogie.
Studenţii Facultăţii de Pedagogie îşi fac studiile în domeniul de formare profesională Ştiinţe ale educaţiei, cultură fizică şi sport, după cum urmează:
Ciclul I — studii de licenţă:
-Educaţia fizică/psihopedagogie (durata studiilor de 4 ani);
-Cultura fizică recreativă (durata studiilor de 3 ani).
Ciclul II — studii de masterat:
-Asistenţa psihopedagogică în sport (durata studiilor - 1,5 ani);
-Tehnologii de educaţie şi instruire motrice (durata studiilor - 1,5 ani);
-Tehnologii şi management în turism (durata studiilor - 2 ani);
-Tehnologii şi management în fitness (durata studiilor - 2 ani);
-Marketing şi legislaţie în sport (cu durata studiilor - 2 ani);
-Managementul culturii fizice (durata studiilor - 2 ani);
- Sport şi mass-media (durata studiilor - 2 ani).
Direcţiile de cercetare ştiinţifică:
-pregătirea profesional-pedagogică a specialiştilor în domeniul culturii fizice;
-perfecţionarea procesului educaţional la disciplina Educaţia fizică din sistemul de învăţămînt preuniversitar şi universitar;
-bazele teoretico-metodologice ale culturii fizice recreative.
Organul de conducere al Facultăţii de Pedagogie îl constituie Consiliul facultăţii. Membrii Consiliului Facultăţii sunt persoane cu titlu ştiinţific, ştiinţifico-didactic şi studenţi, care iau decizii privind activitatea academică şi culturală a facultăţii.
Componenţa Consiliului Facultăţii de Pedagogie:
1.Busuioc Serghei, dr., conf. univ., decanul Facultăţii de Pedagogie, preşedinte al Сonsiliului Facultăţii;
2.Volcu Irina, Drd., lector univ., prodecan al Facultăţii de Pedagogie, vicepreşedinte al Consiliului Facultății;
3.Mihai Onoi, dr., lector sup. univ., Catedra Nataţie şi Turism, secretarul Consiliului;
4.Goncearuc Svetlana, dr.,prof. univ., șeful Catedrei Ştiinţe Psihopedagogice şi Socioumanistice;
5. Ghețiu Adelina, dr. lect.,univ., Catedra Ştiinţe Psihopedagogice şi Socioumanistice;
6. Leşcu Artur, drd. lector.univ., Catedra Ştiinţe Psihopedagogice şi Socioumanistice;
7.Branişte Gheorghe, dr.univ., conf.univ.,şeful Catedrei BTMCF;
8.Danail Sergiu, dr., prof. univ., Catedrei BTMCF;
9.Arsene Igor, dr., conf. univ., Catedra BTMCF;
10.Mindrigan Vasile, dr.,conf.univ., Catedra Nataţie şi Turism;
11.Diacenco Evghenia, dr., conf. univ., Catedra Nataţie şi Turism;
12.Bugu Mihaela, student, grupa 309 PEF, preşedinte al biroului Sindical Studenţesc facultatea Pedagogie;
13.Colotuha Irina, student, grupa 210 EFP;
14.Tihon Cristian, masterand, anul II TM;
15.Onofrei Dmitri, student, grupa 209 EFP;
16.Vataman Roman, masterand, anul II MCF.
Activitatea Facultăţii de Pedagogie se desfăşoară în conformitate cu Strategia de dezvoltare instituţională a Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport (2015-2020), ce se încadrează în standardele internaţionale ale învăţămîntului universitar, orientat spre formarea specialiştilor de înaltă calificare în domeniul culturii fizice.

Contracte de studii pe specialități:
Dans sportiv și modern
Educatie fizică
Fitness şi programe de recreare
Servicii hoteliere, turism şi agrement